Životní prostředí a pracovní prostředí

V etapě stavebního řízení – umístnění stavby byly zpracovány předepsané dokumenty

  • Zjišťovací řízení (EAI) podle zákona č. 100
  • Odborný posudek a rozptylová studie podle zákona č. 86/ 2002 Sb.

Východiskem byla česká legislativa a dokument EU BREF ( Dokument EU on BEST Available Technigues in the Snitheries and Foundry Industry – nejvhodnější dostupná technika z hlediska životního prostředí ).

KÚ JmK, odbor ŽP vydal povolení ke stavbě a zkušebnímu provozu svým Rozhodnutím.čj. JMK 33429/2007.

Technologie a techniky jsou voleny tak, že jsou minimalizovány pevné, plynné a tekuté odpady. TZL jsou odsávány, filtrovány a vypouštěny zpět do prostoru hal. Provoz nemá žádné technologické výduchy do prostoru mimo haly.

Stavba je stavebně postavena tak, že jsou minimalizovány úniky zvuků a stavba splňuje podmínky pro denní a noční provoz ( naměřená hladina akustického tlaku LAeq.T 36,7 dB ) vně stavby.

Budovy jsou postaveny tepelně úsporně. Skutečná potřeba tepla je 9 % projektované. Užitková voda je dodávána z vlastní studny po úpravě. Pitná voda je zajištěna z veřejného vodovodu a dováženou vodou.

Souhlas se zkušebním provozem se opírají o provedená měření hluku uvnitř a vně stavby, hygienická měření uvnitř výrobních hal provedená akreditovanými laboratořemi, vyjádřeními KHS JmK, Oblastního inspektorátu práce pro JmK a ZlK, Hasičského záchranného sboru JmK.

Stavba a její provoz šetří přírodní zdroje. Odpady jsou tříděny a přednostně zpracovávány na druhotné suroviny. Malá část je ekologicky likvidovaná. Nebezpečné průmyslové odpady nevznikají.

Provedená měření a vyjádření prokazují, že stavba a její provoz je realizovaný v parametrech, které jsou lepší než ukládá platná legislativa a lze ji hodnotit, jako „nadčasovou“.

 

ar